އަޙްސަން އަޙްމަދު

އަޙްސަން އަޙްމަދު ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރަކަށް

ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފު | 11 ޖަނަވަރީ 2021

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ބ. ހިތާދޫ ބުރާންޗުގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖަރުކަމުގެ މަގާމަށް ބ. ހިތާދޫ މަލަސް އަޙްސަން އަޙްމަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ހިތާދޫ އޮންލައިން އަށް މަޢްލޫމާތު ދެއްވަމުން އަޙްސަން ވިދާޅުވީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ފެނަކަ އަކީ ރައްޔިތުން އިތުބާރު ކުރާ ތަނަކަށް ހެދުމާއި ހިތާދޫގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެވެ

އަޙްސަން ވިދާޅުވީ ސްޓާފުން މޯޓިވޭޓު ކުރުމާއި ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދެއްވާނެ ކަމަށާއި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބ. ހިތާދޫގައި އުފެދުން އެއީ އެންމެ ދެކެން ބޭނުންވާ ކަންކަމަށެވެ.


ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު...


ނަން :